Kontakta oss

Tobias Elgán, forskningsansvarig

tobias.elgan@ki.se

STAD

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) är en del av Centrum för psykiatriforskning som är en centrumbildning med Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting.

STAD fokuserar på att utveckla och utvärdera metoder för lokalt förebyggande arbete, metoder som sen kan spridas nationellt och internationellt.

STAD bedriver sedan 1995 Anhörigskolan, en gruppverksamhet för vuxna anhöriga till individer med alkohol- eller drogproblem. Anhörigskolan erbjuds till den som är oroad över någon anhörigs eller närståendes alkohol-, narkotika- eller läkemedelsproblem. Man kan allts åvara förälder, maka/make, vuxet barn, syskon, sambo eller nära vän.

STAD är också involverade i flera projekt och studier som berör unga och hur de påverkas av sina föräldrars alkohol- och narkotikaproblem.

Läs mer på STADs hemsida www.stad.org

Forskning

Omkring 20 % av alla svenska barn växer upp i familjer där någon vuxen har alkoholproblem, vilket kan medföra allvarliga negativa fysiska, psykiska och psykosociala konsekvenser hos barnen. Cirka nio av tio av landets kommuner erbjuder därför någon form av stödverksamhet – oftast i form av stödgrupper. Dock är det bara 1-2 % av alla dessa barn som nås av det befintliga stödet och påtalade orsaker till detta är bl a svårigheter att identifiera, rekrytera och bibehålla barn och ungdomar i denna verksamhet.

Detta är en anledningen till att STAD initierat olika forsknings- och utvecklingsprojekt för att hitta nya vägar för att nå ut med hjälp och stöd. Att förmedla stöd via internet har visats vara framgångsrikt inom många olika områden och vår tanke är att vi genom internet kommer att kunna erbjuda stöd till många fler än via fysiska stödinsatser. 

STAD är involverad i flera relaterade projekt som berör anhöriga och föräldrar som har alkoholproblem och/eller psykisk ohälsa, varav ett par handlar om att utveckla och utvärdera stöd till ungdomar via digitala medier (t.ex. internet).

Läs mer om våra olika projekt och forskningsstudier här.