Tack för visat intresse!

Tack för visat intresse!

Kul att du kan tänka dig att vara med i vår forskningsstudie.

Studien handlar om att mäta effekter av en webbaserad gruppkurs ”Grubbel” för unga 15-25 år som växer upp med eller har växt upp med föräldrar som har missbruksproblem och/eller lider av psykisk sjukdom. Det är många unga som berörs av detta - exempelvis är det i Sverige omkring 20 procent av alla barn som växer upp i familjer med någon av dessa problem.

Nedan följer information om Grubbel och om forskningsstudien. Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom denna information. Om du efter att ha läst igenom fortfarande är intresserad av att delta kan du klicka dig vidare till ett anmälningsformulär med en del frågor.

Vad är avsikten med nätkursen Grubbel?
Grubbel är ett 8 veckor långt utbildningsprogram där 6-8 deltagare och 1-2 gruppkursledare en gång i veckan möts online i ett chattrum. Varje chattsammankomst är en och en halv timma och behandlar ett tema, som t ex missbruk, psykisk sjukdom eller roller inom familjen. Mellan varje chattsammankomst kommer gruppledaren att via e-post skicka en text med tillhörande hemuppgift som tar dig omkring 30-60 minuter att genomföra. Hemuppgiften ligger till grund för varje chattillfälle och det är därför viktigt att du genomför varje hemuppgift. 
Grubbel har utvecklats av forskare i Holland och används på flera olika kliniker runt om i Holland. I Holland heter programmet Kopstoring och det utvärderas för tillfället av forskare vid universitetet i Maastricht. Vi på STAD (www.stad.org) vid Karolinska Institutet har nu översatt programmet och syftet med denna forskningsstudie är att undersöka effekter av Grubbel. Avsikten med Grubbel, som du alltså kan genomföra hemma, är att göra dig uppmärksam på dina föräldrars problem, att ge dig förutsättningar att kunna hantera påfrestningar inom familjen och ta hand om dig själv på ett bra sätt, men även att ha ett bra förhållningssätt till alkohol.

Hur anmäler jag mig till studien?
En förutsättning för att kunna delta i studien är att du har tillgång till en dator som är uppkopplad till Internet. Dessutom måste du kunna läsa och förstå svenska och vara motiverad till att delta i studien. För att se om Grubbel är lämpligt för dig och kan hjälpa dig i tillräckligt hög utsträckning kommer vi att be dig fylla i ett anmälningsformulär där du får svara på en del frågor som tar omkring 10 minuter. En bedömning görs därefter för att se om Grubbel kan vara något för dig. Om det är så ber vi dig sedan att samtycka till att delta i studien. 
 
Hur genomförs studien?
Inom några veckor efter att du samtyckt till att delta återkommer vi med ett mail med en länk till ett frågeformulär. De som svarar på frågeformuläret blir därefter slumpmässigt fördelade till antingen en behandlingsgrupp eller en kontrollgrupp. Behandlingsgruppen får tillgång till Grubbel och kommer att träffas online en gång i veckan under 8 veckor (och ett nionde frivilligt tillfälle). De deltagare som slumpas ut till kontrollgruppen får inte tillgång till Grubbel utan hänvisas till annat stöd. Ni får gärna kontakta oss för att få råd om vart ni kan vända er för att få stöd. Anledningen till att vi använder oss av en kontrollgrupp är att vi på bästa sätt vill kunna mäta effekter av Grubbel genom att jämföra de som har genomgått gruppkursen med dem som inte har gjort det. Deltagande i studien innebär alltså att du kan komma att hamna i en kontrollgrupp.

Om du är med i studien kommer du att få fylla i ett frågeformulär vid fyra tillfällen. En första gång en tid efter att du har samtyckt till att delta i studien (som beskrivits ovan) och sedan efter 6, 12 och 24 månader. Tidsåtgången att fylla i frågorna vid varje tillfälle är ca 15 minuter. Som tack för att du svarar på frågeformulären blir du erbjuden en biobiljett vardera efter varje tillfälle. För att kunna skicka varje biobiljett till dig ber vi dig att fylla i en postadress. 

Är studien anonym?
Självklart är det helt frivilligt att delta och samtliga deltagare i studien är anonyma. Vi kommer inte heller att kontakta dina föräldrar för att informera om studien. Det är endast vi forskare som arbetar med studien som kommer att kunna ta del av hur du har svarat och vi har tystnadsplikt. Vi kommer inte att redovisa hur enskilda personer har svarat utan allas resultat kommer att presenteras tillsammans. Studien har fått etiskt godkännande av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Du kan dessutom när som helst avbryta ditt deltagande utan att förklara varför. 

Den enda personuppgiften som insamlas är din e-postadress. För att kunna skicka dig biobiljetter som tack för att du besvarar frågeformulären efterfrågar vi också en postadress. Samtliga personuppgifter kommer att raderas ett år efter att studien avslutats. Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Du kan när som helst kontakta oss och ansöka om att få ett registerutdrag på den information som vi under studiens gång samlar in från dig. Du kan också ansöka om att få rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. 

Klicka här för att anmäla dig till forskningsstudien!

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss:

Nicklas Kartengren (projektledare) 
nicklas.kartengren@sll.se / 070-863 62 25

Tobias Elgán (ansvarig forskare)
tobias.elgan@ki.se / 070-001 10 03

 

STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) är en enhet inom Karolinska Institutet och Stockholms läns sjukvårdsområde

 

Vill du ha stöd eller hjälp nu?

Du kan kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177. I de flesta kommuner i Sverige finns även stödgrupper som du själv kan kontakta eller be någon vuxen kontakta, t ex en kurator på skolan. Du kan även få stöd på nätet, via te x www.1177.se, www.drugsmart.com, www.bris.se, www.maskrosbarn.org eller www.umo.se.